تبلیغات
پاتوق بچه های مهندسی نقشه برداری 88 - سیستم‌های تصوی در کارتو گرافی
پنجشنبه 2 دی 1389

سیستم‌های تصوی در کارتو گرافی

   نوشته شده توسط: صادق خانی کوشکی    

یکی از مهمترین اهداف‌ کارتوگرافی نمایش کره زمین است. درعلم تهیه نقشه، برای نمایش زمین و سایر کرات آسمانی که دارای حجم بسیار بزرگی هستند، به جای بزرگنمایی، از کوچک کردن استفاده می‌شود که با این کار، می‌توان تمامیا قسمتی از کره را رویت نمود. از آنجا که اغلب اجرام آسمانی اصولا شکل کروی دارند یکی از راه‌های رویت کامل آن‌ها تهیه نقشه کروی(کره جغرافیایی) است که کلیه اندازهها به یک نسبت کوچک می‌شوند. اما...

کره جغرافیایی که به این ترتیب تهیه می شود، دارای معایبی خواهد بود. از آنجا که کره یک جسم مدور سه بعدی است، قادر نخواهیم بود در یک مرحله مشاهده، تمام آن را رویت نمائیم و فقط نصف آن، یعنی نیمکره قابل مشاهده خواهد بود. به علاوه،حمل و نقل و نگهداری آن مشکل خواهد بود. اندازه گیری فواصل روی سطح سه بعدی کارآسانی نیست و بالاخره از لحاظ مالی تهیه آن مقرون به صرفه نخواهد بود. با انتقال سطح کروی، روی یک سطح مستوی وتهیه نقشه مسطح، کلیه معایبی که درمورد کره جغرافیایی ذکر شد، برطرف می گردد، یعنیم ی‌توان روی یک برگ نقشه، تمام سطح کروی را مشاهده نمود.

خواص سیستم‌های تصویر:
انتقال سطح کروی به سطح مستوی نقشه باعث می گردد تمام روابط هندسی موجود روی کره، بر روی نقشه صحت نداشته باشد. بعضی از این روابط، از نقطه نظر تهیه نقشه و کارتوگرافی حائز اهمیت است و در مواقعی، حفظ صحت این روابط در تصویر ضرورت پیدا می کند. سیستم‌های تصویر ممکن است دارای ویژگی‌های متعددی باشند، اما مهمترینآنها از نقطه نظر کاربرد در کارتوگرافی عبارتند از:
الف) متشابه بودن(Conformality) یا حفظ زوایا.
ب) هم مساحت بودن(Equivalence) یا حفظ مساحت.
ج) هم فاصله بودن(Equidistance) یا حفظ فاصله.

طبقه بندیسیستم‌های تصویر:
طبقه بندی سیستم‌های تصویر، بر مبنای خصوصیات هندسی آنهامی‌باشد. بدین معنی که سطح کروی بر سطوح قابل گسترش که به آسانی تبدیل به سطوحی صاف می گردند، تصویر می شود. این سطوح عبارتند از: استوانه، مخروط و صفحه صاف. نامگذاری تصویر هم بر اساس همین سطوح انجام می پذیرد. بدین ترتیب، اگر کره بر سطح استوانه تصویر شود،" تصویر استوانه‌ای" اگر بر سطح مخروط تصویر شود،" تصویر مخروطی" و اگربر صفحه صاف تصویر شود" تصویر سمتی یا آزیموتال" نامیده می‌شود. تصویرهای دیگری هموجود دارند که طبقه بندی آنها بر مبنای شکل هندسی نبوده و غالبا برای نقشه‌های خیلی کوچک مقیاس که هدف آن‌ها نمایش تمام کره یا نیمکره است، به کار می‌روند. به این نوعتصاویر می‌توان تصویرهای متفرقه یا جهانی اطلاق کرد.

سیستم تصویرهایاستوانه‌ای:
تصاویراستوانه‌ای از تماس استوانه با کره در طول یک دایره عظیمه(معمولا استوا) به وجود می‌آید. بدین ترتیب مدارها و نصف‌النهارهای مربوط به کره بر روی سطح استوانه منتقل می‌شوند. وقتی استوانه را باز نمائیم، تبدیل به مستطیلی خواهد شد که طول آن برابر طول خط استوا خواهد بود.
((?R2 =R (شعاع کره زمین). در تمام تصویرهای استوانه‌ای مدارها و نصف النهارها به صورت خط مستقیم و عمود برهم ظاهر می‌شوند.طول مدارها برابر طول خط استوا خواهد بود. از بین تصویرهای استوانه‌ای، تصویر استوانه‌ای ساده، تصویر استوانه‌ای هم مساحت لامبرت،تصویرمرکاتور از همه معروفترند. تنها اختلاف بین این سه نوع تصویر، فواصل مدارهااست.

سیستم تصویر استوانه‌ای ساده:
در تصویر استوانه‌ای ساده، فاصله مدارها در تصویر، شبیه فاصله آنهادر روی کره است. مقیاس در راستای کلیه نصف‌النهارها و خط استوا صحیح است. این تصویر، متشابه نیست زیرا گرچه مدارها ونصف‌النهارها بر هم عمودند، لیکن مقیاس در طول نصفالنهارهای هر نقطه، مشابه مقیاس در طول مدار همان نقطه نیست. موارد استفاده چنین تصویری برای نمایش مناطق استوایی است و بطور كلی برای نشان دادن جهان، مساحت و مناطق قطبی به هیچ وجه مناسب نیست. ازمهمترین ویژگی این تصویر، خاصیت هم فاصله بودن آن است.

تصویر مخروطی با دو مدار استاندارد:
با استفاده از دو مدار استاندارد،می‌توان بعضی عیوب تصویر مخروطی با یک مدار استاندارد را کاهش داد. اغراق مقیاس روی دو مدار استاندارد از بین رفته و مدار واقع بین دو مدار استاندارد دارای اغراق کمتری خواهد بود. در این تصویر نیز نصف‌النهارها اشعه‌های مستقیمی هستند که محل تقاطع آنها مرکز دوایر مداری می‌باشد و مدارها بر نصف النهارها عمودند. از بین مدارهای مختلف، فقط دو مدار استاندارد دارای مقیاس صحیحی است و نصف النهارها باطول واقعی خود نمایش داده می‌شوند. این تصویر، هم‌مساحت و متشابه نمی‌باشد. کاربرد این نوع تصویر مانند کاربرد تصویر با یک مدار استاندارد است.

تصویرمخروطی(BONNE) :
یکی از معروفترین نوع تصاویر مخروطی، تصویر بونی است که درحقیقت با اصلاحاتی در تصویر با یک مدار استاندارد، می‌توان به چنین تصویری دست یافت. هم‌مساحت بودن در این تصویر باعث کاربرد وسیع آن گردیده است. در تصویر بونی کلیه مدارها دارای طول‌های صحیح خواهند بود. به همین جهت قطب به وسیله یک نقطه مشخص می‌گردد. موقعیت مدار استاندارد، شعاع انحنای مدارها را تعیین خواهد کرد. در این تصویر، نصف‌النهارها منحنی‌های نامنظمی هستند که یكدیگر را در قطب قطع می کنند. مدارها، دوایر متحدالمرکزی هستند که درجه انحنای آنها به محل مدار استاندارد بستگی دارد. فقط نصف‌النهار مرکزی بر مدارها عمود بوده و دارای مقیاس صحیح می‌باشد و سایرنصف‌النهارها نسبت به مدارها حالت مایل دارند که هر قدر به گوشه‌های نقشه نزدیکشویم، انحنای آنها بیشتر می‌شود. چون تصویر هم‌مساحت است از این نظر، شکل مناطق،دستخوش اغراق می‌شود. به همین جهت، این تصویر برای نمایش شکل کشورها یا قاره‌ها به کار گرفته نمی‌شود، بلکه بیشتر در نقشه‌هایی که هدفشان نشان دادن مساحت مناطق موردنظر است(موضوعی)، کاربرد دارد.

 

سیستم تصویرهای سمتی یا صفحه ای:
از نظر تئوری، کلیه سیستم تصویرهای سمتی ازتصویر زمین بر روی صفحه‌ای عمود بر یکی از شعاع های زمین به وجود می‌آیند. چنین صفحه‌ای ممکن است کره را قطع نموده یا در نقطه‌ای با آن در تماس باشد. نقطه تماس،مرکز تصویر و در عین حال نقطه تقارن تصویر محسوب می‌شود. در کلیه تصاویر، تغییرات ضریب مقیاس از مرکز تصویر درتمام جهات یکسان خواهد بود.با تغییر مرکز نور،نحوه تصویر همچنین تغییر موقعیت صفحه نسبت به کره، می‌توان تصاویر صفحه‌ای زیادی بهوجود آورد. مهمترین تصاویر صفحه‌ای عبارتند از: اورتوگرافیک، استرئوگرافیک،گنومونیک، تصویر هم‌فاصله صفحه‌ای، تصویر هم‌مساحت صفحه‌ای لامبرت. در هر پنج نوعتصویر، نصف‌النهارها به صورت شعاع‌های مستقیم منشعب از مرکز تصویر، ظاهرمی‌شوند.

سیستم تصویر استوانه‌ای لامبرت:
در تصویر استوانه‌ای هم‌مساحت لامبرت، مرکزنور در بینهایت قرار دارد و صفحات موازی مدارات، سطح استوانه را قطع کرده و تصویرمدارها را بر روی استوانه تشکیل می‌دهند. نصف‌النهارها به صورت خطوط مستقیم عمود برمدارها هستند. هر قدر به قطب نزدیک شویم، فاصله مدارها کوتاهتر شده ولی فاصله نصفالنهارها با هم برابر هستند. مقیاس در طول خط استوا صحیح بوده و تغییرات مقیاس درراستای مدار و نصف النهار یكدیگر را جبران می‌نمایند، از این جهت، تصویر هم‌مساحت می‌گردد. بنابراین چنین تصویری نمی‌تواند متشابه باشد. تنها کاربرد این تصویر، برای نمایش مساحت مناطق استوایی است. 

سیستم تصویراستوانه‌ای مرکاتور:
سیستم تصویر مرکاتور یکی از معروفترین سیستم‌های تصویردر دنیاست. دراین نوع سیستم طول مدارها با خط استوا برابر است. هر قدر به طرفین نزدیک می‌شویم، فواصل مدارها افزوده می‌گردد، تا جائیکه محل قطبین در بینهایت قرارمی‌گیرد و امکان نمایش قطبین وجود ندارد. به دلیل اغراق فوق‌العاده زیاد در عرض‌های جغرافیایی بالا، تصویر مرکاتور برای نمایش آبها و خشکی‌های جهان به کار نمی‌رود. این تصویر به طور خاص برای دریانوردی و یا مقاصدی که در آن پیدا نمودن جهت صحیح مورد نیاز است نظیر نمایش جریانهای دریایی یا جهت باد به کار می‌رود.

سیستم تصویرهای مخروطی:
این نوع سیستم‌های تصاویر، از تماس یا تقاطع مخروط با کره حاصل می‌شود. معمولا محور مخروط عمودی و در امتداد محور کره است. خط تماس مخروط وکره، دایره عرض جغرافیایی خواهد بود که به مدار استاندارد معروف است. چنانچه مخروط،کره را قطع نماید، دو دایره متقاطع بوجود می‌اید که چنین تصویری را تصویر مخروطی بادو مدار استاندارد می‌نامند. در تمام تصاویر مخروطی، نصف النهارها به شکل اشعه‌های مستقیم و مدارها به صورت دوایر متحد‌المرکز ظاهر می‌گردند.

تصویر مخروطی بایک مدار استاندارد:
در این نوع سیستم تصویر، محل تلاقی نصف‌النهارها(مرکزاشعه‌های مستقیم) مرکز دوایر مدارهاست که البته محل قطب نخواهد بود. مقیاس این نوع تصویر چون در روی مدارها و نصف النهارها به استثنای مدار استاندارد، صحیح نبوده ویكدیگر را جبران نمی‌نمایند. از این جهت تصویر هم‌مساحت نبوده و با وجود اینکه مدارها بر نصف النهارها عمودند ولی تصویر متشابه نمی باشد. با دوریازمداراستاندارد، شکل منطقه به طور فزاینده‌ای اغراق آمیز می‌گردد. مهمترین کاربردتصاویر مخروطی با یک مدار استاندارد، برای کشورهایی است که عرض جغرافیایی آنها کم ودر جهت طول جغرافیایی گسترده باشند، مثل کشور ترکیه.


buy tadalafil
جمعه 16 آذر 1397 01:11 ب.ظ

Terrific material. Cheers!
cialis official site cialis from canada cialis 5mg cialis 10 doctissimo enter site very cheap cialis cilas cialis sans ordonnance cialis cost prezzo di cialis in bulgaria cialis purchasing
Buy cialis online
پنجشنبه 15 آذر 1397 05:59 ب.ظ

Nicely put. Cheers.
cialis for daily use tarif cialis france cialis herbs order generic cialis online generic cialis in vietnam buy cialis enter site very cheap cialis click here to buy cialis cost of cialis cvs try it no rx cialis
Cialis 20 mg
چهارشنبه 14 آذر 1397 10:19 ب.ظ

Kudos! Fantastic stuff.
cialis online napol cialis italia gratis sublingual cialis online where to buy cialis in ontario cialis cipla best buy cialis rezeptfrei cialis price thailand cialis prezzo al pubblico we recommend cheapest cialis cialis 20 mg effectiveness
Cialis pills
چهارشنبه 14 آذر 1397 07:18 ق.ظ

Good write ups, Thanks a lot.
cialis super acti cialis 30 day sample generic cialis review uk brand cialis nl the best site cialis tablets if a woman takes a mans cialis buying cialis overnight click here to buy cialis cialis generisches kanada we like it cialis price
Cialis pills
سه شنبه 13 آذر 1397 07:50 ب.ظ

Nicely put. Appreciate it.
cialis kaufen cialis name brand cheap cialis 20mg precios de cialis generico comprar cialis navarr low dose cialis blood pressure cialis generico online we choice cialis pfizer india cialis para que sirve cialis baratos compran uk
buy generic cialis pills
سه شنبه 13 آذر 1397 08:51 ق.ظ

You said it very well..
cialis prices acheter cialis meilleur pri cialis 20 mg cut in half cialis generico en mexico online prescriptions cialis cheap cialis cialis professional yohimbe cialis 30 day trial coupon acheter cialis kamagra enter site very cheap cialis
buy cheap cialis in canada
دوشنبه 12 آذر 1397 08:59 ب.ظ

Very good write ups. Many thanks!
buy cialis cialis usa cost cialis taglich effetti del cialis enter site 20 mg cialis cost cialis flussig we choice cialis uk generic cialis at the pharmacy 200 cialis coupon cialis australian price
Online cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 08:30 ب.ظ

Wonderful knowledge. Many thanks!
cialis cipla best buy we use it cialis online store when can i take another cialis cialis 5mg billiger buy cialis online nz cialis uk next day ou acheter du cialis pas cher cialis dosage cialis generic miglior cialis generico
buy cialis medication
یکشنبه 11 آذر 1397 07:52 ق.ظ

Regards. Good information!
price cialis per pill cialis pills free generic cialis cialis generico lilly cialis therapie cialis generique generic cialis with dapoxetine order a sample of cialis cialis price thailand buy cialis sample pack
Cialis canada
شنبه 10 آذر 1397 08:41 ب.ظ

You actually expressed it very well!
cialis daily dose generic safe site to buy cialis online cialis savings card generic for cialis cialis authentique suisse viagra cialis levitra acheter du cialis a geneve cialis italia gratis cialis generika buy cialis online
Cialis online
شنبه 10 آذر 1397 07:34 ق.ظ

Thank you! I appreciate this.
cialis sans ordonnance generic cialis soft gels cialis online holland cialis flussig cialis generico postepay fast cialis online cialis coupon cialis for sale cialis usa cost tadalafil tablets
Cialis prices
جمعه 9 آذر 1397 08:15 ب.ظ

Thanks! I enjoy it.
cialis canada on line cialis manufacturer coupon cialis daily tesco price cialis wow cialis 20 cialis online only now cialis 20 mg order cialis from india cialis soft tabs for sale miglior cialis generico
buy cialis medication
جمعه 9 آذر 1397 08:24 ق.ظ

Helpful write ups. Cheers.
prezzo cialis a buon mercato cialis online holland generic cialis with dapoxetine generic cialis levitra tadalafil tablets side effects of cialis we choice free trial of cialis buy cialis sample pack warnings for cialis cialis australia org
Cialis canada
پنجشنبه 8 آذر 1397 09:18 ب.ظ

Whoa many of beneficial information.
low dose cialis blood pressure prix de cialis buy online cialis 5mg click here to buy cialis generic cialis at the pharmacy purchasing cialis on the internet buy cialis online cheapest cialis prezzo in linea basso cialis tablets australia cialis daily dose generic
buy tadalafil
پنجشنبه 8 آذر 1397 09:43 ق.ظ

Thank you, An abundance of facts!

no prescription cialis cheap cialis for daily use buy brand cialis cheap where to buy cialis in ontario female cialis no prescription free generic cialis cialis vs viagra cialis para que sirve cialis 20 mg generic for cialis
Cialis pills
چهارشنبه 7 آذر 1397 08:56 ب.ظ

You explained it superbly!
interactions for cialis cialis 5 mg schweiz how to buy cialis online usa viagra vs cialis compare prices cialis uk viagra cialis levitra click here to buy cialis safe site to buy cialis online cialis dosage recommendations sialis
buy cheap cialis on line
چهارشنبه 7 آذر 1397 09:09 ق.ظ

Useful write ups. Appreciate it!
generic cialis levitra cialis 5mg are there generic cialis where to buy cialis in ontario cialis for sale south africa side effects of cialis we like it cialis soft gel venta cialis en espaa generic cialis pro cialis generico en mexico
buy cialis medication
چهارشنبه 11 مهر 1397 12:29 ب.ظ

Nicely put. Regards!
buy cialis online price cialis wal mart pharmacy cialis 5 mg funziona how much does a cialis cost cialis generique 5 mg cialis prices in england cialis tablets australia no prescription cialis cheap generic cialis in vietnam cialis for bph
Cialis generic
دوشنبه 9 مهر 1397 10:23 ق.ظ

You actually said that fantastically!
walgreens price for cialis generic cialis 20mg tablets how much does a cialis cost what is cialis cialis en mexico precio acheter cialis meilleur pri generic cialis levitra cialis for sale south africa cialis 30 day sample cialis pas cher paris
canada drug
یکشنبه 1 مهر 1397 09:58 ق.ظ

You actually said it perfectly!
canadian pharmacycanadian pharmacy online canadian discount pharmacies northwestpharmacy canadian pharmacies without an rx canadian online pharmacies canadian pharmacy cialis online pharmacies of canada trust pharmacy of canada buy viagrow is trust pharmacy in canada legitimate
http://withoutadoctorsprescriptions.com/
سه شنبه 13 شهریور 1397 03:45 ب.ظ

Amazing a lot of amazing tips.
where can i buy generic viagra online safely viagra for sale online get a prescription for viagra online buy viagra india viagra order online uk buy viagra online no prescription uk viagra alternative buy viagra pill buy viagra online canada canadian viagra
http://cialisvonline.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 08:55 ب.ظ

You suggested it very well.
precios de cialis generico rezeptfrei cialis apotheke cialis tablets for sale how do cialis pills work cialis pills buy online cialis 5mg cialis generico milano cialis without a doctor's prescription enter site 20 mg cialis cost cialis dosage
viagra prices
سه شنبه 23 مرداد 1397 08:35 ق.ظ

Kudos! I like this!
where can i buy cheap viagra sildenafil viagra sildenafil price uk where i can buy viagra how to buy viagra online without a prescription rx sildenafil buy generic viagra online uk buy viagra online no rx i want to buy viagra online order viagra cheap
Cialis canada
سه شنبه 23 مرداد 1397 12:12 ق.ظ

Many thanks. I like it!
cialis online deutschland we recommend cialis info cialis coupons printable cialis tablets australia cialis 5 mg canada discount drugs cialis cialis price thailand cialis free trial effetti del cialis dosagem ideal cialis
Cialis 20 mg
دوشنبه 7 خرداد 1397 01:35 ب.ظ

Wow many of excellent info.
prezzo di cialis in bulgaria 40 mg cialis what if i take purchasing cialis on the internet ou trouver cialis sur le net cialis usa cost cialis coupons price cialis wal mart pharmacy prezzo di cialis in bulgaria we use it cialis online store cialis super kamagra
Viagra generico
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 09:29 ب.ظ

Wonderful facts. Thanks a lot!
uk buy viagra can you actually buy viagra online viagra tablets online purchase viagra tablets buy online generic viagra order how to buy viagra online viagra online with a prescription buy viagra brand how do i get viagra online ordering viagra
Cialis online
شنبه 18 فروردین 1397 10:29 ب.ظ

With thanks, I like it.
preis cialis 20mg schweiz cialis kaufen wo rezeptfrei cialis apotheke buy cialis cialis daily cialis coupon cialis online holland cialis generic availability we choice cialis pfizer india safe site to buy cialis online
medicare supplemental plans
جمعه 3 آذر 1396 04:42 ب.ظ
با تشکر از نگارش شیوای شما. این در واقع یک حساب جادویی بود.
نگاهی به پیشرفت های بیشتر از شما لذت بخش تر!
به هر حال، ما چطور می توانیم در ارتباط باشیم؟
how much do std tests cost
پنجشنبه 18 آبان 1396 12:10 ق.ظ
I want to to thank you for this wonderful read!! I absolutely enjoyed every bit of it.

I've got you saved as a favorite to look at new stuff you post…
std testing price
شنبه 13 آبان 1396 05:47 ب.ظ
اگر برای مقادیر بسیار عالی مانند من می روید، به سادگی یک بازدید سریع از این وبسایت روزانه بپردازید
از آنجا که مطالب با کیفیت ارائه می شود، با تشکر
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30